Coming soon: Archetypal Dynamics of Radical Religion: Theonemesis & Theocalypsiss

Temné náboženství: fundamentalizmus a extremizmus z pohledu jungovské psychologie

It is the case that in academia, in the study of religion, it’s only been in recent decades that the taboo – taboo against a forthright, scientific, no-holds-barred investigation of religion as one natural phenomenon amongst many – has been broken in a big way. So, this project of carefully studying religion in a scientific or naturalistic way does, in many respects, remain in its infancy (Roberts, 2009, p. 129)

Indeed, man is completely modern only when he has come to the very edge of the world, leaving behind him all that has been discarded and outgrown, and acknowledging that he stands before the Nothing out of which All may grow (Jung, 1931, p. 75)

(...)

In this book, I explored the questions of religion from the perspective of Jungian psychology. As themes concerning matters of religion are complex and multifaceted, the focus has been on a relatively narrow perspective. Questions of religion I explored from an empirical and naturalistic standpoint, confined to the frame of contemporary depth-analytical theory. Metaphysical and theological speculations have been avoided without dismissing them as unsubstantiated or fantastical. Instead, I rendered them simply irrelevant in terms of the current study. My religious beliefs have not been expressed, nor has the existence of God been debated. However, I stand with humility and awe in front of the great mystery which reveals itself through the psyche and the life as such. Therefore I harbor the utmost respect for human religiosity and worship with all those places it claims to have in human life. Nevertheless, in the present paper, I have attempted to cover the psychological and phenomenological aspects of religion and not the object of religion itself. By any means, the current work should not be considered to be a critical inquiry to theological questionArchetypal Dynamics of Radical Religion: Theonemesis & Theocalypsiss and should be considered an empirical exploration of religion from a psychological perspective.

(more…)

Astrologický pohled na situaci voleb v Americe (dodatek)

Když  jsem dopisoval článek o volbách v Americe, konzultoval jsem situaci se svým kolegou Borisem Matthewsem, který mi nabídnul osobitý astrologický pohled. Boris je jungovským analytikem zaobírajícím se mimo jiné mundánní astrologií. Souhlasil s napsáním krátkého vyjádření na toto téma. Za následující článek vděčím jeho ochotě. Domnívám se, že osvětluje pozadí archetypálních procesů v Americe:

Z pohledu mundánní astrologie (astrologie, která ovlivňuje planetu Zemi) byly prezidentské volby v USA 4. listopadu 2008 pod vlivem mocné konstelace: Saturn v pozici přímo proti Uranu. Na volební kampaně Johna McCaina a Baraka Obamy působil Saturn jakožto princip zavedeného řádu a Uran princip překvapení a revoluční změny (z mytologie si lze pro lepší představu dosadit Prométhea, který bohům ukradl oheň). Zvolení Baraka Obamy nasvědčuje, že se ke slovu dostává nový duch. Povolební rozruch a nadšení v USA vyvolává pocit, že po neútěšných osmi letech „přešlapování na místě“ nastává nový den. (more…)

Archetyp voleb v Americe aneb Král je mrtvý, ať žije král!

“Změna nepřijde, pokud budeme čekat na někoho jiného nebo na jinou dobu. My jsme ti, na koho čekáme. My jsme změna, kterou hledáme.”

[Barack Obama]

 

“Nevzdávejme se. Neustupujme. Povstaňme. Povstaňme. Stůjme po boku svého prezidenta a bojujme. Jsme Američané, jsme Američané a my se nikdy nevzdáváme. Jiní se vzdávají.” [John McCain]

 

Letošní prezidentské volby v Americe byly vůbec nejdražšími volbami v historii země. Náklady na ně přesáhly 4 miliardy dolarů. Jenom Obama shromáždil od svých dárců přes 600 milionu dolarů. Tyto volby považovali Američané za vůbec nejdůležitější volby v historii země. Zúčastnilo se jich největší procento populace Afroameričanů a mladých lidí. Více než dvě třetiny Američanů se rozhodlo pro změnu, a tak Barak Obama porazil svého soupeře McCaina v poměru 364 ke 163 lidových hlasů (angl. electoral votes). Na tyto volby se více než kdykoli předtím upíraly zraky celého světa. Co tento proces znamená z psychologického hlediska? Vypovídají tato fakta něco o hlubších pohybech „uvnitř” americké psýché? (more…)

Concept of Sublimation in Psychology of Sigmund Freud and Carl Gustav Jung

“Psychological research has not drawn aside all the many veils from the human psyche; it remains as unapproachable and obscure as all the deep secrets of life”  [C.G.Jung, CW 8, par 688]

Sublimation is the process by which solids are transformed directly to the vapor state without passing through the liquid phase. Latin sublime means “high”, sublimare, sublimat means “to elevate” (from sublimis, “uplifted”).  The term was introduced to German terminology by Goethe (1749-1832). (more…)

Pojem sublimace v psychologii Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga (dodatek k předchozí studii)

V Jungově díle se objevují často výrazy transformace, znovuzrození, přerod nebo sublimace. To může čtenáře poněkud zmást, je ale nutné si uvědomit, že Jung těmito výrazy popisuje tentýž psychologický proces. Pojem sublimace zavedl do psychologického jazyka Sigmund Freud a až od něj ho převzal Carl Jung. V Jungově pojetí se výraz sublimace výrazně liší od toho, jak ho chápal Freud. Do rozdílu chápání sublimace Jungem a Freudem se promítají základní filosofické rozdíly, na nichž jejich teorie jako celky stojí. Podívejme se tedy, v čem se liší. (more…)

Stádia psychoterapeutického procesu v koncepcích Carla Gustava Junga, Edwarda Edingera a Roberta Moora

„Je to hlubinná psychologie, co odhalila terra ignotae a způsobila ty nejdramatičtější konfrontace. Objev nevědomí můžeme přirovnat k podmořským objevům v čase renezance či astronomickým objevům následujícím vynález teleskopického dalekohledu. Každý z těchto objevů totiž vynesl na světlo světy, o jejichž existenci se do té doby zhola nic netušilo.“[2]

 

Německé slovo Heilsweg by se dalo do češtiny přeložit jako „léčba“, ale rovněž jako „spása“. Výraz je přiléhavý pro označení psychoterapeutického procesu v hlubinné psychologii. Totiž kromě toho, že člověku poskytuje prostředky k boji s patologickými symptomy a k „uzdravení“, rovněž ho přivádí k poznání, že skutečné vyléčení není otázkou vůle, disciplíny a sebepřísnějšího dodržování předepsané techniky, ale oddání se vitálnímu procesu proměny. (more…)

Realita porozumění

“Kdokoli by si zamanul, že bude jediný soudcem Pravdy a Moudrosti, tomu boží smích převrhne plavidlo.“   

[Albert Einstein]

Opravdovým zdrojem poznání je omyl.

[Karel Čapek]

 

Filosof Blaise Pascal v Myšlenkách napsal, že nejjistější vlastností lidské existence je rozpor.[3] Snad neexistuje mytologie, v níž by se neobjevoval fenomén rozporu, konfliktu či nesouladu. Jako by byl živým základem dějin lidstva, nerozlučným průvodcem každodenní zkušenosti člověka… stačí se porozhlédnout. Opět jsme na světové scéně svědky – někteří dokonce účastníky – politického boje, v němž se zvýrazňují názorové rozdíly mezi Východem a Západem. Zase ti, co stojí na straně morálky, spravedlnosti a objektivity tasí zbraně a jsou ochotní umírat ve víře za vlastní pravdu. Pravdu, která takto prohlašuje, že poznala pravé hodnoty a snad i skutečnou povahu světa. (more…)

Mysterium Musicus

In all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order

         [Carl Gustav Jung]

Growing popularity of techno music understandably creates a question what is about this “technoculture” – as it calls itself – so attractive that it fascinates people practically around the whole world.

The name “techno” refers to the fact that it is based on computerisation of music. Technomusic or electronic dance music originated in the United States (Detroit, Michigan) during the mid to late 1980s.  (more…)

Léčba závislosti v USA

“Ó vzdalte se nezasvěcenci a vyjdete odevšad z háje! Ty jen se na cestu dej, však meč svůj vytrhni z pochvy, teď je chrabrosti třeba, o Aenee, pevného ducha! Bohové, vládnoucí duším a Stínové navěky němí, Chaose, Flegethonte, a prostory mlčící v temnu, dovolte slyšené říci a s vaším svolením zjevit věci, jež v hlubinách zemských a v temné mlze jsou skryty!”[1]

Podle průzkumu domácností z roku 2005 (National Household Survey on Drug Abuse) ve Spojených státech přibližně 20 milionů osob aktuálně užívá ilegální drogy (užívání alkoholu a cigaret se do průzkumu nezapočítává). [2] (more…)

Archetyp (dodatek)

"Když jsem byl zabrán v předběžných přípravách na mou knihu Wandlungen und Symbole der Libido, četl jsem o skrýši kamenů duši??  poblíž Arlesheimu a také o australských Churiganech. Najednou jsem si uvědomil, že jsem měl zcela jasný obraz takového kamene, ačkoli jsem nikdy neviděl žádné jeho zobrazení. (...) Spolu s touto vzpomínkou, ve mně poprvé vyvstalo přesvědčení, že v duši existují archaické komponenty, které nevstoupily do individuální psýché žádnou z přímých tradičních linii".[1]

 

Jungovy teorie doznaly za jeho života mnoha změn. Jung nikdy neváhal obohacovat své znalosti a teoretické koncepty, a proto žádná z jeho teorií by neměla být brána jako něco, co je „tesané do kamene“.[2] Věda, podobně jako umění, je neustále se proměňující věc, říká Jung. To platí obzvláště také o konceptu archetypu. (more…)