Psyché Matrix a Realita – hledání dimenzí reality očima psychologa.

Šolc, Vladislav. Psyché Matrix a Realita – hledání dimenzí reality očima psychologa.
Praha: Amos, 2007. 190 stran.

Vladislav Šolc je kosmopolitním psychologem, který pochází ze Slovenska, klinickou
psychologii vystudoval v Praze a od roku 2003 žije a pracuje v Milwaukee USA.
Momentálně působí jako soukromý psychoterapeut připravující se v jungiánském institutu
na dráhu analytika.
Již od začátku publikace můžeme vycítit autorovu vášeň pro filozofii a psychologii C.G.
Junga. Celá kniha dýchá na čtenáře hlubokým zamyšlením a precizností úvah, které mají
společné tři oblasti našeho bytí: psyché, matrix a realita. Vladislav Šolc věnoval velkou
pozornost tomu, jak na tyto tři fenomény nazírá dnešní jungiánská psychologie, patrný je
přitom silně vliv osobnosti terapeuta fungující v prostředí USA, filosofického novátora a
propagátora.
Psyché – první část textu – zaujme čtenáře především pojednáním o objektivní a
subjektivní realitě. Samotnou Psyché pak autor vymezuje vztahem mezi vědomím a
nevědomím, přičemž obojí je samo vymezeno projekcí archetypů. Nutí nás tak zamýšlet
se nad mnoha aspekty, se kterými se v klinické praxi či psychoterapii setkáváme,
podtrhuje mnohá dilemata, a to nejen etická. Při čtení této části jsem si několikrát musela
položit otázku, zda pojem „Duševní zdraví“ nemá mít snad jen subjektivní povahu? Při
zahájení psychoterapeutického procesu mimo jiné sám klient konkretizuje svoji zakázku,
určí tedy sám, co jej samotného přivádí blíže pojmu Zdraví.
Druhá část - Matrix – je ve své podstatě nutnou fází procesu individuace, nutí lidstvo
k přijetí svého stínu, uvědomění si a překročení našich projekcí reality. Autor naznačuje
pěšinu, po níž se čtenář, nebo klient, psychoterapeut, může vydat. Označuje ji jako Triádu
duševní metamorfózy, která zahrnuje v prvé řadě nutnou změnu osobnosti, následně nás
vede k rozšíření vědomí a konečně k separaci a transcendenci. Tento proces uvádí autor
do paralel historie lidstva od jeho prapůvodu, především k mýtu Vyhnání z ráje. Své,
typicky jungiánsky zajímavé úvahy prokládá užitečnými příklady z praxe, především
u klientů trpících schizofrenií či u posttraumatických reakcí. V závěru kapitoly přirovnává
jednotlivé postavy slavného filmu k duševním procesům, které k individuaci potřebujeme.
Tady získává kniha vytouženou váhu u čtenářů, kteří si ji začali číst právě kvůli slovu
Matrix, tedy u lidí, které tato filmová trilogie uchvátila stejně jako autora.
Dovršení kapitolou Realita je spojením autorových úvah v konečný celek, který vnímám
jako přenesení Jungových myšlenek na myšlenky, jež film ztvárňuje; odvěká touha po
poznání, překročení hranic myšlení, relativizace pojmu realita, touha realizovat
v každodenním životě transcendentno a vymaňovat se z omezení, které nám vytvářejí
naše projekce. Toto vše vnímám jako otázky, které v soudobé společnosti, dle mého
názoru, nabývají významu daleko jasnějšího než kdy dříve. Celá publikace je navíc
doplněna praktickou grafickou přílohou.
Závěrem bych ráda dodala, že kniha Vladislava Šolce není jednoduchým čtením, pokud
chce čtenář proniknout hlouběji do významu autorových myšlenek a přirovnání. Nutí nás
k zamyšlení, jak stále živá mohou být poselství C. G. Junga, jak se dají prakticky použít
myšlenky, které na první pohled působí jako intelektuální zápletka.

Mgr. Jana Kahánková
Integrovaná psychiatrická ambulance Nemocnice Kyjov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2023. All rights reserved Róbert Blažek - Web Development & Design